სიახლეები

რეგისტრაცია ტრენინგზე: "მედიაწიგნიერება მასწავლებლისთვის"

რეგისტრაცია ტრენინგზე: "მედიაწიგნიერება მასწავლებლისთვის"

მოდულის აღწერა

ტრენინგ– მოდულის სახელწოდება: მედიაწიგნიერება მასწავლებლისთვის

სამიზნე აუდიტორია: მოქმედი, სხვადასხვას სტატუსის მქონე eTwinning-ში რეგისტრირებული მასწავლებელი.

ტრენინგ– მოდულზე ჩართვის წინაპირობა: ტრენინგის მონაწილეს სასურველია გავლილი ჰქონდეს eTwinning-ის პირველი საორიენტაციო ტრენინგ - მოდული.

ხანგრძლივობა, დროში განაწილება: 12 საათი

ტრენინგ– მოდულის  მიზანი: კურსის მიზანია გაუღრმავოს მონაწილეებს  მედიაწიგნიერების უნარი და შეძლონ საგაკვეთილო პროცესში მისი ინტეგრირება. 

ტრენინგ– მოდულის  მოკლე აღწერა:ტრენინგი დაეხმარე მასწავლებლებს მედიაწიგნიერების  მნიშვნელობის, მისი შესაძლებლობის და საჭიროების   გაცნობასა და გააზრებაში. 

ტრენინგის მონაწილეები შეისწავლიან:

  • სასწავლო დისციპლინებში მედიაწიგნიერების  და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირების მიმართულებებს;
  • მედიაწიგნიერების და სტანდარტის ურთიერთმიმართებას;
  • მედიაგზავნილების ანალიზის მეთოდოლოგიას;
  • ინფორმაციული განათლების, მედიწიგნიერების მთავარ პრინციპებს;

ჩატარების ფორმატი: ტრენინგი ხორციელდება დისტანციურად

რეგისტრაცია:

http://tr.tpdc.ge/login